Játékszabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

„Karácsonyi Scrabble” nyereményjáték

1. Szervezés és lebonyolítás

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Hedent Bt. (székhelye:.8000 Székesfehérvár, Kertész köz 4. továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója Mai Marketing Bt.(székhelye:.8132 Lepsény, Posta utca 2-2) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a szervező honlapján.

2. Részvételi szabályzat

A nyereményjátékban azok a 13 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek, hozzájárultak a Facebook adataik kezeléséhez (név, e-mail cím), illetve minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat rendelkezéseit és részt vesz a játékban

A kisorsolt nyereményekben nem részesülhetnek a Hedent Bt. az Mai Marketing alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.

3. A nyereményjáték ideje

2016.12.22. (csütörtök) 18:45 - 2016.12.26. (hétfő) 22:00

4. A nyereményjáték menete

A kampány során a játékosoknak a Hedent Bt. Srabble játék posztja alatt lévő komment mezőben a feltett kérdésre érdemben válaszolnia és a játékposztot megosztania.

A játékosok a feladat teljesítésével automatikusan bekerülnek a nyeremény sorsolási listájába.

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:

Nyeremény:

1 db 5000, 10.000, 15.000 Ft- os Hedent ajándékkártya a feladatot teljesítők között.

A sorsolások időpontja: 2016.12.27. (kedd) 20:00

A sorsolást az Mai Marketing Bt. bonyolítja le a woobox.com sorolásával.

A szervező a nyertes nevét a sorsolás időpontjától számított 1 munkanapon belül az Hedent Mosolyközpont Facebook oldalán hirdeti ki. A nyertesnek 7 munkanapon belül jelentkeznie kell nyereményéért a Hedent Fogászat Facebook oldalán.

 

Ha a nyertes nem jelentkezik az értesítését követő 7 munkanapon belül a nyereményért, akkor az automatikusan a szervező tulajdonában marad.

A nyeremények átvételéről a válasz üzenetben tájékoztatja a szervező a nyertest.

6. Adatkezelés

A Hedent Bt. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-81987/2014

A regisztrációval az érintett személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a játékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. Az adatkezelés célja a nyereményjátékban való részvétel, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertes személyének nyilvános kihirdetése, továbbá saját marketingtevékenység folytatása. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.)értelmében a szervező kezeli és lebonyolító dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékon való részvétellel.

A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a szervező (adatkezelő) alábbi címén:

Hedent Bt.

Cím: 8000, Ady Endre utca 30.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A reklámok fogadására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható. A visszavonó nyilatkozatot a Hedent Bt. címre ( 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 30.) kell megküldeni.

Ezen kívül a játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a szervező által meghozott döntéssel az érintett játékos nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat az Infotv-ben foglalt feltételek szerint.

A játékos személyes adatainak a játékos kérésére történő törlése esetén, valamint ha a játékos személyes adatainak kezelése a játékos tiltakozása folytán megszűnik, a játékos Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a szervező, mint adatkezelő, a lebonyolító, mint adatfeldolgozó felel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Infotv-ben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.

Az adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – a szervezőn és az adatfeldolgozón kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra a következő kivétellel:

  • A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a nevüket nyilvánosságra hozza saját weboldalán, a Facebook nyereményoldalon, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban.
  • A nyereményjátékban részt vevők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.
  • A szervező kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyereményjáték részvevői a jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatvédelmi törvénynek, valamint a Ptk.–nak megfelelően bíróság előtt gyakorolhatják.

7. Záró rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán.

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

Hedent Bt.

2016. december 22.